No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวนุชจรินทร์สายทองสุข
ชื่อตำแหน่ง
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
จังหวัด
0
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางสาวนุชจรินทร์ สายทองสุข

โรงเรียน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 21 แผน บทเรียนสำเร็จรูป การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อใช้เวลาในการทดลอง 30 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.54/89.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การอ่านจับใจความภาษาไทย เท่ากับ 0.6575 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 65.75

โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ผู้เรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความภาษาไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.75 จึงควรนำบทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความ-
ภาษาไทย ไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และควรส่งเสริมให้มีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
การอ่านจับใจความในระดับชั้นอื่นๆ

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา