No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสุวิมล สร้อยสุวรรณ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จังหวัด
กาญจนบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ 

สถานที่            โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ปีการศึกษา       2560

 

บทคัดย่อ

การศึกษาและการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา         ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน   ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 38 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ            ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก      ของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรม        การเรียนรู้

ผลการศึกษาและพัฒนา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.47/85.26

2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา