No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
ผลการเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน(อาเซียน) โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนวังดอกไม้
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวพรทิพย์ อิ่มเชื้ออยู่
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
วังดอกไม้
จังหวัด
นครนายก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

จากการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน(อาเซียน)โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนวังดอกไม้ สรุปผลการวิจัยพบว่า

1. ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน(อาเซียน) โดยใช้ เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน

2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน(อาเซียน)โดยใช้การเขียนแผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่            3 – 4 (อาเซียน) การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้เกิดการเรียนรู้ตามลำดับขั้น ตอนการสอน ทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างอิสรเสรี ซึ่งความคิดที่ได้ในขั้น ตอนนี้เป็นความคิดที่หลากหลายแปลกใหม่หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์เมื่อ นักเรียนได้นำความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น มาจัดระบบ สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในรูปของผังความคิด ก็จะยิ่ง เสริมให้ความคิดนั้น เป็นระบบระเบียบมีความสัมพันธ์กันและง่ายต่อการเขียนเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดความคิด ดังกล่าวการได้ฝึกปฏิบัติฝึกคิดและได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้น ตอน ต่อเนื่องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่นนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด

บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด นักเรียนสนุกสนาน มีความเป็นอิสระในการคิด การเขียน ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่บรรยากาศในการเรียนการสอนดังกล่าวย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนนำวิธีการ/ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน อีกด้วย ดังนั้นจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผลการเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน(อาเซียน)โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผัง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา