No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานการพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายไพรมณี โสภาไฮ
ชื่อตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

                                                                              บทคัดย

 รายงานการพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STADการวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1)เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ จํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบ กทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2โรงเรียนเทศบาลหนอง หญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 จํานวน 1 องเรียน มีนักเรียนจํานวน 40 คน ซึ่งเลือก โดยการใชวิธีการสุมแบบกลุม(Custer Random Sampling) วยการจับสลากโดยใชองเรียนเปนหนวย การสุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิด ไดแก 1)คูมือการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค STADรวมเวลา 18 ชั่วโมง2)แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ จํานวนจริง วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู แบบ วมมือเทคนิค STAD จํานวน 8 เล3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน30อมีคาความยาก (p) ตั้งแต.20 - .80มีค อํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต.20 - .70 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .87และ 4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค STADเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 อมีคาความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .89สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา