No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี รายวิชา ว 31221 เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสุดารัตน์ นิลพงศ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2560  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 26 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบกับชุดการเรียนหน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  จำนวน 7 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พันธะเคมี  จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้พันธะเคมี  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ     ค่าเฉลี่ย  และ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 

            1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี มีประสิทธิภาพ 83.54 / 81.92  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้พันธะเคมี หลังเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมีโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา