No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
เขาฉกรรจ์วิทยาคม
จังหวัด
สระแก้ว
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
-
บทคัดย่อ

เรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน     นายกิตติกร  เชื้อชะเอม

ปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 บทคัดย่อ

             รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง  โครงสร้าง    และหน้าที่ของพืชดอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง โครงสร้าง        และหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จำนวน 40 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ         พืชดอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม        การเรียนรู้ จำนวน 16 แผนการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ    การทดสอบค่าที (Dependent Samples , t-test)

    ผลการศึกษา พบว่า

     1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.24/80.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01           3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก          

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา