No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
เขาฉกรรจ์วิทยาคม
จังหวัด
สระแก้ว
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
-
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          

ผู้วิจัย             นายกิตติกร   เชื้อชะเอม

ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา  2560

 บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test  dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  คือ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  4) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้    และ 5) การวัดและประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นรับรู้ปัญหา (Perceive Problem)  2) ขั้นระดมความคิด (Brainstorming)  3) ขั้นวางแผน (Plan a Solution)  4) ขั้นปฏิบัติ (Action)  และ 5) ขั้นสรุปและกรองความคิด (Summary and Filtering Ideas

            2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักการ วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้  การวัดและประเมินผล  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นรับรู้ปัญหา (Perceive Problem) 2) ขั้นระดมความคิด (Brainstorming)3) ขั้นวางแผน (Plan a Solution)  4) ขั้นปฏิบัติ (Action) 5) ขั้นสรุปและกรองความคิด (Summary and Filtering Ideas) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/80.89 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

            3. ผลการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            4. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แปลความหมายได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา