No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางแก้วตา โคตรงาม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
หนึ่งแสนครูดี
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                   ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ    การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางแก้วตา โคตรงาม                        

โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงหาดไทย

ปีการศึกษา      2560

 

บทคัดย่อ

 

                       

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองขอนแก่น มีการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนแบบคละความสามารถกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.760 (3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Pair)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง      ทั้งแบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พบว่า มีความสอดคล้อง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ

2. รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีประสิทธิภาพที่ 85.50/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 69

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะ      การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          4. ทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา