No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อ E-Book เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางแก้วตา โคตรงาม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
หนึ่งแสนครูดี
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาสื่อ E-Book เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางแก้วตา  โคตรงาม                                 

โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย           2559


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การพัฒนาสื่อ E-Book เรื่อง Heet Sip-Song –  The Twelve Isan Merit-Making Traditions ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions และ (3) เพื่อศึกษาความ  พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 68 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 33 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า

(1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions ที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 82.85/80.09 และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05

(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา