No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางมนัสชนก กะไรยะ
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
รางวัลที่ได้รับ
หนึ่งแสนครูดี
บทคัดย่อ
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางมนัสชนก กะไรยะ ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาล นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน ใช้สอนแผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง เวลาและยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทย จ านวน 40 ข้อ ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37 - 0.77ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.22 - 0.79 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 22 ข้อ มีอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21 - 0.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 84.02/83.56 ซึ่งถือว่าแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6584 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.84 ข 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ: Kaewta
คะแนน: 0
No. 127231 / เวลาโพส : วันที่ 11 มกราคม , 2019 : 06:06:22

      

      
เป็นผลงานที่น่าสนใจค่ะ
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา