No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
จุฑาทิพย์ ศรีสุราช
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
บางละมุง
จังหวัด
ชลบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางละมุง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางละมุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.3/1 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Sample Random Samping) เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 เล่ม

ที่มีประสิทธิภาพเบื้องต้น เท่ากับ 83.02/86.94 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.30 ค่าความยากง่ายทั้งฉบับเท่ากับ 0.66 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบที  (t-test)

 ผลการศึกษาพบว่า 

                   1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69/88.61  

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

                   2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เท่ากับ  0.7984

                   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา