No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางภัทธิราภรณ์ ทองลิ้ม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดนางลาด
จังหวัด
พัทลุง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and
          Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย: นางภัทธิราภรณ์ ทองลิ้ม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน: โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

ปีการศึกษา: 2560

 

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบ    แท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model l เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค13101) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน
Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค13101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด จังหวัดพัทลุง สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 27 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องเรียนของโรงเรียน คละความสมารถของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง โดยใช้สูตร E1/E2 (2) วิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง โดยนำคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ t-test Dependent Sample (3) วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยนำคะแนนมาแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 82.67/81.85 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนด 80/80 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์กำหนด 0.50 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.7581 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75. 81        3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .054) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน Coaching and Mentoring: CMNM Model เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแท่งเนเปียร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรก แรก คือได้ฝึกปฏิบัติจริง รองลงมา คือ ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามลำดับ

ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU5154854เล่มนวัตกรรม เล่ม 1.pdf เวลา : 2019-01-10 07:58:19
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา