No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางจิราวรรณ วงศ์สีดำ
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
จังหวัด
สตูล
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มด้วยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียนจากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ  และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้รายงานได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการพัฒนาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นประสิทธิภาพเท่ากับ 86.42/86.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา