No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
สุมลฑา แสงประดับ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดนานอน อำเภอเมืองจังหวัตรัง
จังหวัด
ตรัง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)  เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก่อนเรียนกับหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1)แผนการจัดการเรียนรู้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20  แผน  20  ชั่วโมง  

2)ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4  เล่ม  

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก  จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (ฉบับเดียวกัน)  จำนวน 30 ข้อ 

4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน  10  ข้อ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนานอน  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 21 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(X ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1)ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์  เท่ากับ 83.93/85.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.10  คิดเป็นร้อยละ 70.32  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.52  คิดเป็นร้อยละ 85.08 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.99  3)ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย...พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย (X ̅ ) รวมเท่ากับ 4.45  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67  แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา