No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ว32224โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าเคมี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางวาสินี ขจีรัมย์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
จังหวัด
สตูล
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องไฟฟ้าเคมี 1 วิชาเคมี 4 32224 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 วิชาเคมี 4 32224 3) ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 วิชาเคมี 432224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าเคมี 1 วิชาเคมี 4 32224 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน      ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียน 5 ห้องเรียน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่                    1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี 4 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1  ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสูตร E1/E2 การทดสอบค่าที (t-test)  และ                        หาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)

                ผลการศึกษา  พบว่า

                1.    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.98/81.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม   การเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.    ผลการหาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน   ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)  ของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 3.88 % แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับคุณภาพการสอนดี  (ค่า C.V. ต่ำกว่า 10%)

                4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 อยู่ในระดับมาก 

ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU1163742บทคัดย่อ.pdf เวลา : 2018-11-08 13:06:06
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา