No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point 2013
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายมะซอรี ดือเระ
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านบาตะกูโบ
จังหวัด
ปัตตานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน :     นายมะซอรี  ดือเระ      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบาตะกูโบ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา : 2561


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 4 ชนิด ดังนี้

1)ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม

2)แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน จำนวน 20 ชั่วโมง

3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้คอมพิวเตอร์

ในงานนำเสนอ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

4)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวนคำถาม 10 ข้อ

-สรุปผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ

จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผลปรากฏว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.82 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.45 คิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 46.10 และหลังการจัดการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 คิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 79.20 โดยมีผลต่างร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 33.10 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 30 คน ผลปรากฏว่า มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.65 มีระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด และจากการสอบถามโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับชุดฝึกทักษะ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมากเพราะชุดฝึกทักษะมีขนาดรูปเล่มและภาพประกอบที่สวยงาม น่าสนใจ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง และมีความสนุกสนานและสนใจเรียน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา