No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทยร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวนิราพัชญ์ พิบูลย์วงศ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
จังหวัด
สระบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                    การพัฒนาครั้งนี้ ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม        การเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา          ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 79 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมือง  พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 29 คน        ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1  เรื่อง ทัศนางานประดิษฐ์ เล่มที่ 2 เรื่อง ก้องหล้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เล่มที่ 3 เรื่อง บอกเล่าวัฒนธรรมงานวิจิตร และเล่มที่ 4 เรื่อง ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3. แบบสอบความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent) และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

                   ผลการพัฒนาปรากฏ ดังนี้

                   1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 84.96/88.85  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ชุด สืบสานภูมิปัญญาไทย  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.69, S.D. = 0.16)   

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา