No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา การเป่าขลุ่ยไทย รหัสวิชา ศ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายกิตติพงษ์ ไทยสงคราม
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
ร.ร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
จังหวัด
มหาสารคาม
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้  ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน3)เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำนวน 22 คน ได้มาโดย วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์การเป่าขลุ่ยไทยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test

           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1.       ผลพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 92.51/87.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.       นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของ

ซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.       ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติ

ของซิมพ์ซัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8143 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.43

4.       ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตาม

แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
1 รวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด

 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา