No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อตัราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 ความหมายของอตัราส่วน
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนคลองลานพัตนาจินดาศักดิ์
จังหวัด
กำแพงเพชร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 ความหมายของอตัราส่วน เล่มน้ีจัดทำข้ึน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้น้กเรียนฝึกในขณะที่ดำเนินการสอน  ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งเฉลยเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  และทราบผลได้ในทันที ผู้จ้ดทำ ต้องขอขอบพระคุณที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และใหกำลังใจจนชุดฝึกเสริมทกัษะชุดนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 ความหมายของอตัราส่วน เล่มน้ีจะช่วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้พฒันาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ ได้ร้ับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อไป
ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU6436482คำนำ1.pdf เวลา : 2018-02-14 03:20:01
คำอธิบาย :
ไฟลชื่อ - ThaiEDU6436482แบบฝึก.pdf เวลา : 2018-02-14 03:20:01
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา