No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีี่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายปัณณธร กมลพลพัต
ชื่อตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน
ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
จังหวัด
พิษณุโลก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ความรู้ทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ 2)เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถาม (IOC= 0.954 และ Reliability Coefficient = 0.987) ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนจำนวน878 ชุด จากทั้งหมด 924ชุด (ร้อยละ 95.02ของกลุ่มตัวอย่าง) สถิติที่ใช้ได้แก่จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-test และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

 

ผลการวิจัยพบว่า 1)ภาพรวมทั้งหมดของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือและภาพรวมในแต่ละปัจจัยด้านการบริหารจัดการปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .052)มี 10 องค์ประกอบและ37ประเด็นเป็นประเด็นสำคัญของการบริหารสถานศึกษาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ71.67และ 3)มี 8 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ (1)ด้านพอประมาณมี2 แนวทางคือการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2) ด้านมีเหตุผลมี2 แนวทางคือการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านการจัดทำแผนให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3)ด้านภูมิคุ้มกันมี1 แนวทางคือการพัฒนาการทำงานเป็นทีม (4)เงื่อนไขความรู้มี 1แนวทางคือการพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (5) เงื่อนไขคุณธรรมมี 2 แนวทางคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU3843122บทคัดย่อ ผอ ปัณณธร กมลพลพัต 030261.docx เวลา : 2018-02-12 08:55:39
คำอธิบาย :
ไฟลชื่อ - ThaiEDU3843122บทที่ 1 ผอ ปัณณพล 040261.doc เวลา : 2018-02-12 08:55:39
คำอธิบาย :
ไฟลชื่อ - ThaiEDU3843122บทที่ 2 ผอ ปัณณพล 080261 1.doc เวลา : 2018-02-12 08:55:39
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: นายดำเนิน ทาบาง
No. 123452 / เวลาโพส : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ , 2018 : 16:18:29

      

      
เป็นงานวิจัยที่ดีและประโยชน์มากครับ
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: เจต
No. 123438 / เวลาโพส : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ , 2018 : 14:01:59

      

      
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงกับโรงเรียนสังกั***ื่น
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา