No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางเยาวลักษณ์ ญาโน
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
-
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์                  ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้ศึกษา       เยาวลักษณ์  ญาโน

ปีการศึกษา      2559

 

 

บทคัดย่อ

 

        การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ .50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น กับนักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 68 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวน 34 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น กับกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 34 คนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น สถิติที่ใช้ คือ สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t–test Independent) และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้เกณฑ์ 80/80

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา