No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
ถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
เทศบาล ๑ กิตติขจร
จังหวัด
ตาก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

                        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบ

เสาะหาความรู้(5E) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อทดลองใช้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 การออกแบบเทคโนโลยีและงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.89/81.44  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา