No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นวพร สุขสำราญ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จังหวัด
ชัยภูมิ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย             นวพร  สุขสำราญ
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ปีที่ศึกษา        2559

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาใ

นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 19 แผน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบของวิลคอกซอน (The Wilcoxon Match – Pairs Signed Rank Test)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1.  แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/84.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ากที่สุด (
=4.60, S.D.=0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการสอนและเนื้อหาแต่ละเรื่อง (=4.91, S.D.=0.30) แบบฝึกทักษะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น (=4.82, S.D.=0.40)ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีโอกาสวิจารณ์ผลการทำงานของตนเองและเพื่อนอยู่เสมอ (=4.36, S.D.=0.50)  
        โดยสรุป แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด FUN WITH GRAMMAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา