No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาววันทนีย์ ศรีจวง
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โคกก่อพิทยาคม
จังหวัด
มหาสารคาม
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง             การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัย                       นางสาววันทนีย์   ศรีจวง 

                             ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

                          โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ปีที่วิจัย                     2560 

ปีที่รายงาน                2561

                                     

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 / 75  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล  ตั้งแต่ 0.50ขึ้นไป   (2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2560    จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  แบบแผนการทดลอง คือ The One -Group  Pretest - Posttest  Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1)  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้  จำนวน 11  ชุด

และ  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบชนิดเลือกตอบ  30  ข้อ  จำนวน 1  ฉบับซึ่งมีค่าความยากง่าย (p)  ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.80  ค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่  0.28  ถึง  0.88 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80  สถิติ   ที่ใช้คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้t – test  (Dependent  Samples)

          ผลการวิจัยพบว่า

      1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.76 / 79.88 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.67   

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU5455547แบบฝึกร้อยละ7.doc เวลา : 2018-02-10 14:28:37
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา