No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายทศพล ตาปราบ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
ภูแลนคาวิทยายน
จังหวัด
0
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

ชื่องานศึกษา    การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อผู้ศึกษา       นายทศพล  ตาปราบ

ปีการศึกษา      2560

 

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์    บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความ  พึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์  (E1/E2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

       1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตร์บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/88.67 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.61 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

       2.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.60 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน เท่ากับ 24 คะแนน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  88.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา