No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานการใช้ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางกาจนรัตน์ ทองแย้ม
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
จังหวัด
ชัยภูมิ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4)  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ต่อการเรียนชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/โรงเรียนกวางโจนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  30 คน โดยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วย ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)            5 ระดับ มีจำนวน 10 ข้อ  มีผลการวิจัยเป็น ดังนี้

              1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  80.27/81.75

              2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เท่ากับ  0.6676  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66.76

              3. นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  18.43  คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  32.76  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

              4. ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.73

 

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา