No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวพัชรี วงษ์แสน
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
จังหวัด
มหาสารคาม
ช่วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
ไม่มี
บทคัดย่อ

เรื่อง            รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

                 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน      นางสาวพัชรี  วงษ์แสน 

ตำแหน่ง       ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา   โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

ปีที่ศึกษา        2559

 

บทคัดย่อ

 

 

            การรายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent  Samples) ผลปรากฏ ดังนี้

            1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีระสิทธิภาพเท่ากับ 84.70/82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
          2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (=4.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าโดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบฝึกเสริมทักษะทำให้ฉันสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น (=5.00)
ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ฉันชอบการทดสอบเป็นรายบุคคล (
=4.47)

ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา