No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นายจรินทร์ สีบุดดี
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศเหรียญทอง Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้

                 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code  

                 ประกอบการเรียน

ผู้วิจัย         นายจรินทร์  สีบุดดี  

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

               ร้อยเอ็ด เขต 1

 ปีที่พิมพ์     2559

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้กับผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้เกิดการตอบสนองต่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความมุ่งหมาย คือ

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียนตามกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนต่อการศึกษาเล่าเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน จำนวน 16 แผน 2) เอกสาร QR-code ประกอบการเรียน          เรื่อง เพศวิถีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.20–0.73 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 4) แบบสอบถามความรับผิดชอบของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.81และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

          1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระ   การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.29/85.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน   มีค่าเท่ากับ 0.7508

               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบของนักเรียนต่อการศึกษาเล่าเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

          โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศวิถีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ QR-code ประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม ควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเพื่อช่วยให้ผู้เรียน  มีความรู้พื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา