No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสะเรียม นันทะวิจิตร
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
จังหวัด
ลำพูน
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา สะเรียม นันทะวิจิตร
บทคัดย่อ
           ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตราสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่า งผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษาสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน ทั้งหมด 8 เล่ม
ดาเนินการศึกษา โดยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านและการเขียน
คาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 30 ข้อ
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนภาษาไทย ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 9 จานวน 2 8 คน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและเก็บข้อมูล
คะแนนไว้ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน
21 แผน เวลาที่ใช้ 21 ชั่วโมง ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลคะแนนของนักเรียนจากการทาแบบฝึกทักษะแต่ละ
เล่ม เป็นรายบุคคล เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ให้นักเรียนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตราสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการศึกษาพบว่า
           1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.98/85.83 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
           2. ผลการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตราสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
           3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบ ฝึก
ทักษะ การอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง ตาม มาตราสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีควา มพึงพอใจ ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.34 อยู่ในระดับมาก และแบบฝึกทักษะมีความน่าสนใจมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจมากอยู่ที่ 4.50
ประเภทไฟล์
 
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา