No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
ใส่รหัสแก้ไข
ค้นหา
ใส่คำค้นหาเป็นคำๆ ง่ายต่อการค้นหา
ใส่คำสั้นๆได้ใจความ

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านร่องส้าน
จังหวัด
พะเยา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
รางวัลที่ได้รับ
บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรมจากหลักธรรมอริยสัจ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบ ไปด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม                     จากหลักธรรมอริยสัจ จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 เปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาค่า  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ  โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

           จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

           1.  ประสิทธิภาพรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ  เป็น 81.99/83.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เป็น 24.91 คิดเป็นร้อยละ 83.03 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 18.09 คิดเป็นร้อยละ 60.30 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย      

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57  

ประเภทไฟล์
 
ไฟลชื่อ - ThaiEDU2887624ปก 1.pdf เวลา : 2018-02-06 14:40:45
คำอธิบาย :
     

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     


 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา