No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
15467
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางมยุรี เกษตรกุลทรัพย์ ) / เวลา : 2019-01-07 08:41:14 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15454
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวอลิศรา คิดชอบ ) / เวลา : 2019-01-05 10:44:02 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15453
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ) / เวลา : 2019-01-04 13:31:13 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15447
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว ) / เวลา : 2019-01-01 02:18:14 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15442
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ ) / เวลา : 2018-12-27 09:13:06 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15437
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ุุนางสาวบุษบา บุญบรรลุ ) / เวลา : 2018-12-24 14:12:07 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15433
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ ) / เวลา : 2018-12-18 14:53:31 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15377
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร ) / เวลา : 2018-12-03 10:18:36 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15375
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ศรศักดิ์ บัวผัด ) / เวลา : 2018-12-02 22:56:04 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15374
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ศรศักดิ์ บัวผัด ) / เวลา : 2018-12-02 22:55:35 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15356
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ศรศักดิ์ บัวผัด ) / เวลา : 2018-11-23 12:32:07 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15344
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางกรวิกา อ้นโต ) / เวลา : 2018-11-16 05:43:31 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15324
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางจิณณภัทร แซมทอง ) / เวลา : 2018-10-30 16:22:38 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15323
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายสมาน บิลละเต๊ะ ) / เวลา : 2018-10-29 16:39:22 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15322
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายนเรศ อภัยลุน ) / เวลา : 2018-10-29 02:15:54 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15314
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นเรศ อภัยลุน ) / เวลา : 2018-10-24 06:39:48 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15304
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายคณาธิป สอนเทศ ) / เวลา : 2018-10-17 13:32:25 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15300
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวอุษา เผือกนาง ) / เวลา : 2018-10-15 13:17:18 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15197
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายบุญจันทร์ มูลกัน ) / เวลา : 2018-10-12 04:14:48 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
15063
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ) / เวลา : 2018-10-10 04:20:54 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา