No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
15485
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กิตติพงษ์ ไชยส่งคราม ) / เวลา : 2019-01-14 03:02:26 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15455
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ธราภรณ์ กลิ่นทอง ) / เวลา : 2019-01-05 11:06:09 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15439
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิถาวร ) / เวลา : 2018-12-26 00:47:20 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15400
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางกัญญาภัค ปานอินทร์ ) / เวลา : 2018-12-06 11:25:39 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15380
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายสมบัติ สุระคำแหง ) / เวลา : 2018-12-04 06:22:55 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15327
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายกิตติพงษ์ ไทยสงคราม ) / เวลา : 2018-11-05 07:38:56 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
15311
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์ ) / เวลา : 2018-10-22 12:36:36 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
10960
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( เอกชัย เจ้ยทอง ) / เวลา : 2018-09-15 02:45:18 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
10581
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( เอกชัย เจ้ยทอง ) / เวลา : 2018-09-13 05:02:53 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
6438
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัย ) / เวลา : 2018-08-22 16:16:10 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
4094
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางอมรรัตน์ บุญมาศ ) / เวลา : 2018-07-29 04:15:48 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
4017
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายภูษิต วรรณฤกษ์ ) / เวลา : 2018-07-28 06:14:52 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
2738
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางอมรรัตน์ บุญมาศ ) / เวลา : 2018-07-08 05:23:29 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
2385
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวนพรัตน์ ชอบดี ) / เวลา : 2018-07-03 17:38:10 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
2257
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายเศกสันต์ จาดแดง ) / เวลา : 2018-07-02 05:17:10 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
2103
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายพิษณุ กองเสน ) / เวลา : 2018-06-30 13:15:36 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
1927
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวนันทนา นามกันยา ) / เวลา : 2018-06-22 07:18:27 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
1910
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายภิญโญ โพธิบัติ ) / เวลา : 2018-06-21 01:49:44 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
1826
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( เกษฎาพร วีระกุล ) / เวลา : 2018-06-14 06:53:27 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
1825
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( เกษฎาพร วีระกุล ) / เวลา : 2018-06-14 06:50:05 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา