No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
1215
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายเกียรติศักดิ์ กาทอง ) / เวลา : 2018-02-18 14:43:13 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1208
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายซามูละ นายยอย ) / เวลา : 2018-02-17 02:55:46 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1206
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นาย สุพิศ คำมูล ) / เวลา : 2018-02-16 14:41:54 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1205
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( พิจิตรา วิจารณกุล ) / เวลา : 2018-02-16 03:51:48 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1204
 
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล ) / เวลา : 2018-02-16 03:48:05 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1196
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางเยาวลักษณ์ ญาโน ) / เวลา : 2018-02-12 05:26:11 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1195
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ) / เวลา : 2018-02-11 17:20:10 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1190
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายทศพล ตาปราบ ) / เวลา : 2018-02-10 07:53:11 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1185
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางวิลาวัลย์ นาคภพ ) / เวลา : 2018-02-07 08:03:37 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1179
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางเยาวลักษณ์ เสี้ยมหาญ ) / เวลา : 2018-02-06 13:00:17 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1178
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( sasiwimon maneechai ) / เวลา : 2018-02-06 08:50:46 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1156
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( อลิษา แวอาแซ ) / เวลา : 2018-02-01 06:21:10 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1155
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( สิราวรรณ ศรีม่วง ) / เวลา : 2018-02-01 04:39:37 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1153
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ) / เวลา : 2018-01-31 15:29:17 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1136
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางนารีนารถ อภัยลุน ) / เวลา : 2018-01-25 07:42:20 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1133
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กรรณิกา ธีรวัฒน์วิทยา ) / เวลา : 2018-01-23 06:49:46 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1126
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( วิษา มณฑา ) / เวลา : 2018-01-20 03:29:52 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1107
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสุภาพร ชิณวงศ์ ) / เวลา : 2018-01-01 17:35:59 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1106
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวอุทัยวรรณ กรองทอง ) / เวลา : 2017-12-30 05:11:52 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1083
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( มนตรี ยะวัง ) / เวลา : 2017-12-14 07:55:41 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา